Học viện Cảnh sát nhân dân được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Ngày 12/5/2022, Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 657/QLCL-QLT về việc đồng ý cho Học viện CSND tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Căn cứ các quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 8/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Học viện CSND:

1. Đăng tải công khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Học viện và các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Trong quá trình tổ chức thi, thực hiện đúng Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện hành; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Học viện.

3. Báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về Cục Quản lý chất lượng để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *